25 Şubat 2009 Çarşamba

okuL öncesi dönemde yaratıcı dramanın hedefLeri

Yaratıcı dramanın genel amaçları doğrultusunda .gelişimin çok hızlı bir değişim kaydettiği okul öncesi dönemde yaratıcı dramanın hedefleri şöyle sıralanmaktadır:

- Güven duygusunu ve karar verme becerilerini geliştirme,

- Kendini tanımasına yardımcı olma,

- Duygu ve düşüncelerini uygun yollarla ifade etme,

- Yaratıcılık ve estetik gelişimin sağlama,

- İşbirliği yapabilme becerilerini geliştirme,

- Yeni deneyimler kazandırma ve deneyimlerini kullanma olanağı sunma,

- Yaşamında daha etkin rol alması yönünden destekleme,

- Kalıcı davranış değişikleri sağlama,

- Toplumsal değerlerin gelişimini destekleme,

- İnsanların benzer ve farklı özelliklerine dikkat ederek ,gerektiğinde hoşgörülü bir yaklaşıma sahip olmalarına yardımcı olma,

- Sorumluluk duygusunun gelişimini destekleme,

- Çevresine duyarlılık geliştirmesini destekleme,

- Dil ve iletişim becerileri kazandırma,

- İmgelem gücünü geliştirme,

- Gözlem becerileri geliştirerek çevresindeki olgu ve olayları daha iyi algılanmasını sağlama,

- Problem çözme becerilerini geliştirerek, çevresindeki olgu ve olayları daha iyi algılanmasını sağlama,

- Soyut kavramları somut yaşantılara dönüştürülerek algılama becerilerini geliştirme,

- Olaylar arasında bağlantılar kurmasını sağlama,

- Vücudunu tanımasını ,vücut organlarını nasıl kullanacağını öğrenmesini sağlayarak ,bedeninin çok yönlü gelişmesine katkıda bulunma,

- Kişi ve olayları çok yönlü değerlendirerek ,farklı bakış açıları kazanma

filefind-128x128

Bu hedefleri gerçekleştirirken ne tür etkinlikler yapılır, hangi materyaller sürece dahil edilir?

Okulöncesi dönemde çocuk, dünyayı oyun yoluyla algılar; düşüncelerini bu yolla biçimlendirilir. Dramanın kökeninde de oyun vardır. Drama çalışmaları oyunu (daha çok dramatik oyunu) bir araç olarak kullanıp bireylerin düş dünyasını genişletir ve onların kendilerini daha kolay ifade etmelerini sağlar.

Çocuklar drama etkinliklerini genellikle oyun olarak algılar ve böyle algıladığı için tüm enerjisini ve dikkatini oyun sırasında olduğu gibi,bu etkinlik üzerinde yoğunlaştırır.Böylece çocuk hem oyun oynamış hem de birçok kavramı, konu ve sosyal davranışları daha etkili olarak öğrenme şansını elde etmiş olur.

- Drama derslerinde, önceden belirlenmiş konuya uygun hayali bir ortam yaratılır. Çocuklar hayal güçlerini kullanarak sürece katılır. Örneğin; çocuklarla otobüs terminali ,hayvanat bahçesi ,giysi mağazası ,Pazar yeri vb. gibi yerler canlandırılır; her öğrenci istediği bir rolü oynar.

- Çocuklara bir hikaye okunur; hikayedeki sesleri canlandırmaları ,hikayeye uygun hareket etmeleri ,hikayenin sonunu tahmin etmeleri ,sonunu canlandırmaları ,hikayenin resmini çizmeleri, dansını oluşturmaları vb. istenir.

- Hayvan taklitleri, çiçeğin açması, rüzgarın esmesi, denizin dalgalanması, günlük alışkanlıkları, bir eşya, olay vb. pandomim etkinliklerinin konusu olur.

- Dergi, gazete gibi içinde bol fotoğraf ve resim olan materyaller verilir.

Çocuklardan bunlardan istedikleri resmi, fotoğrafı alıp bir hikaye oluşturmaları istenir. Bir öykünün resimleri verilerek öyküyü seslendirmeleri söylenir.

- Sanat eserleri (resim, fotoğraf , heykel vb.) çocuklara gösterilerek ne gördükleri, ne hissettikleri, kimin ve neden yaptığı sorulur; eserin hikayesini canlandırmaları, sözel ifade etmeleri, bedensel ifade etmeleri, ne anlıyorsa resmini yapmaları vb. için yönlendirilir.

- Dikkat işbirliği, sorumluluk, grup uyumu gerektiren Yuvanı bul, Ev sahibi- Kiracı, Eşini bul, Aynaya bak, Meyve sepeti… vb. oyunlar oynanır.

Kısaca çocukların hayal güçlerini kullandıkları, yaratıcılıklarını, iletişim becerilerini, jest, mimik gibi bedensel ifadelerini geliştirdikleri, kendi ifade yollarını keşfettikleri ortamlar kurgulanır ve bu becerileri geliştirmeye yönelik eğitsel oyunlar oynanır.

HEDEFLER VE KAZANIMLAR

PSİKOMOTOR ALAN

edit-cut-128x128

Hedef 1. Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilme

Kazanımlar

1. Belli bir mesafeye sürünerek gitme

2. Değişik yönlere yuvarlanma

3. Sözel yönergelere uygun olarak yürüme (yavaş, hızlı, taklit yürüyüşü vb.)

4. Belli bir engel üzerinden sıçrayarak atlama

5. Sözel yönergelere uygun olarak koşma

display-128x128

Hedef 2. Farklı büyüklüklerdeki nesnelerle çeşitli hareketleri yapabilme

Kazanımlar

1. Farklı pozisyonlarda atılan nesneleri kollarıyla yakalama

2. Farklı büyüklüklerdeki topu belli bir ritimle zıplama

agt-runit-128x128

Hedef 3. Denge gerektiren hareketleri yapabilme

Kazanımlar

1. Sözel yönergelere göre değişik hızlarla yürüme

2. Zemin üzerine çizilen değişik şekiller üzerinde yürüme

3. Verilen sözel yönergelere değişik yönlerde yürüme

4. Tek ayak üzerinde belli bir süre durma

5. Çift ayakla sıçrayarak belli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gitme

6. Tek ayakla sıçrayarak belli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gitme

7. Belli bir mesafeyi topuk – parmak ucu teması ile yürüme

run-128x128

Hedef 4. Büyük kaslarını kullanarak güç gerektiren hareketleri yapabilme

Kazanımlar

1. Kollarını ve bacaklarını kullanarak nesneleri itme, çekme ve döndürme

2. Çeşitli ağırlıktaki nesneleri kaldırma

3. Çeşitli ağırlıktaki nesneleri taşıyarak belli bir mesafeye gitme

Hedef 5. Küçük kaslarını kullanarak güç gerektiren hareketleri yapabilme

Kazanımlar

1. Belli nesneleri sıkma

SOSYAL –DUYGUSAL ALAN

Hedef 1. Duygularını fark edebilme

Kazanımlar

1. Duygularını söyleme

2. Duygularının nedenlerini söyleme

3. Duygularının sonuçlarını söyleme

4. Duygularını müzik, dans, ve benzeri yollara ifade etme

Hedef 2. Duygularını kontrol edebilme

Kazanımlar

1. Olumlu duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyma

2. Gerekli durumlarda kararlılık gösterme

3. Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlama

Hedef 3. Kendi kendini güdüleyebilme

Kazanımlar

1. Kendi isteği ile bir işe başlama

2. Başladığı işi bitirme çabası gösterme

Hedef 4. Başkalarının duygularını fark edebilme

Kazanımlar

1. Başkalarının duygularını fark edebilme

2. Başkalarının sıkıntı ve mutluluklarını paylaşma

agt-family-128x128

Hedef 5. Canlılara ve farklı özellikte olan kişilere karşı olumlu tavır gösterebilme

Kazanımlar

1. Canlıların yaşama hakkına özen gösterme

2. İnsanların farklı özelliklerini kabul etme

Hedef 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme

Kazanımlar

1. Grup etkinliklerine kendi isteği ile katılma

2. Grupta sorumluluk almaya istekli olma

3. Aldığı sorumluluğu yerine getirme

4. Gerektiğinde lideri izleme

5. Gerektiğinde liderliği üstlenme

6. Grup etkinliklerinde grubun görüş ve amaçlarını benimsediğini gösterme

7. Kendine ve başkalarına ait farkındalıkları dikkate alarak çözüm yolları önerme

8. Alınan kararlara bağlı kalma

9. Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini kullanma

k-user-128x128

Hedef 7. Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü fark edebilme

Kazanımlar

1. Toplumda farklı rollere sahip kişiler olduğunu söyleme

2. Aynı kişinin farklı rollerinin olduğunu söyleme

3. Kendi kültürünün belli başlı özelliklerine (misafirperverlik, yardımlaşma, yöresel giysiler, büyüklere saygı, bayramlara ilişkin davranışlar gibi) söyleme

Hedef 8. Çevresindeki olgu ve olayların estetik özelliklerini fark edebilme

Kazanımlar

1. Algıladığı olay ve olguların estetik özelliklerini kendi sözcükleri ile anlatma

2. Çevresindeki olgu ve olayların estetik özellikleriyle ilgili özgün düşüncelerini etkinliklerinde gösterme

3. Başkalarının olgu ve olaylara ilgili düşünceleri hakkındaki görüşlerini söyleme

k-notify-128x128

Hedef 9. Estetik özellikler taşıyan özgün ürünler oluşturabilme

Kazanımlar

1. Müziğe uygun özgür şarkı söyleme

2. Estetik bedensel hareketlerle dans etme, yürüme

3. Resim, el işi vb. sanat eserlerinde özgün ürünler yapma

4. Özgün bir şiir, öykü vb. söyleme

k-menu-128x128

Hedef 10. Çeşitli sanat dallarındaki eserlerin özelliklerini fark edebilme

Kazanımlar

1. Eserlerin özelliklerini algıladığı şekilde söyleme

2. Eserlerin özellikleri konusunda kendi görüşlerini söyleme

BİLİŞSEL ALAN VE DİL ALANI

Hedef 1. Gözlem yapabilme

Kazanımlar

1. Değişik durumlarda gözlemlediklerini söyleme( boyut, renk, biçim, işlev, ses vb.)

2. Gözlenen durumlarla ilgili sonuçları söyleme(benzerlikler, farklılıklar, farklı gruplamalar vb.)

Hedef 2. Verilen nesne, durum, olay, sayı ya da sözcükleri hatırlayabilme

Kazanımlar

1. Bir bütünlük içinde yer alan olay, nesne ya da öğeleri söyleme

2. Verilen nesnelerin içinden eksilen ya da eklenen bir nesnenin adını söyleme

3. Verilen nesne, durum ya da olayı belli bir süre sonra yeniden ifade etme

Hedef 3. Verilen nesne, olay ya da varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirme

Kazanımlar

1. Verilen nesneleri renklerine göre eşleştirme

2. Verilen nesneleri şekillerine göre eşleştirme

3. Verilen nesneleri dokunsal duyumlarına göre eşleştirme

colorize-128x128

Hedef 4. Verilen nesne, olay ya da varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme

Kazanımlar

1. Verilen nesneleri renklerine göre gruplama

2. Verilen nesneleri şekillerine göre gruplama

3. Verilen nesneleri dokunsal duyumlarına göre gruplama

Hedef 5.Verilen nesne, durum ve olayları çeşitli özelliklerine göre sıralayabilme

Kazanımlar

1. Verilen nesneleri boyutlarına göre sıralama

2. Belli sayıdaki nesneleri sayılarına göre sıralama

3. Verilen durum, olay ve canlıları oluşum ya da büyüme aşamalarına göre sıralama

edit-128x128

Hedef 6. Verilen nesneleri sayabilme

Kazanımlar

1. Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterme

2. Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayma

3. Sayılarına göre nesnelerin miktarların az yada çok olarak söyleme

Hedef 7. Günlük yaşamda kullanılan belli başlı sembolleri tanıyabilme

Kazanımlar

1. Gösterilen sembolün anlamını söyleme

2. Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterme(sayı, geometrik şekil, logo, trafik işareti vb.)

Hedef 8. Mekanda konum kavramı ile ilgili verilen yönergeleri uygulayabilme

Kazanımlar

1. Nesnenin mekandaki konumunu doğru olarak söyleme (altında-üstünde, yanında-arasında, ortasında-ötesinde, içinde-dışında, sağında-solunda, yakınında-uzağında vb.)

2. Verilen yönergeye uygun olarak kendisini doğru yere yerleştirme

proxy-128x128

Hedef 9. Zamanla ilgili bazı kavramlar ile belirli etkinlikler arasında ilişki kurabilme

Kazanımlar

1. Zamanla ilgili kavramları anlamına uygun şekilde kullanma

2. Belli etkinliklerin süresine ilişkin yönergeye uygun davranma

Hedef 10. Belli durumlarla ve olaylarla ilgili neden-sonuç ilişkisi kurabilme

Kazanımlar

1. Verilen bir olayın olası nedenlerini söyleme

2. Verilen bir olayın olası sonuçlarını söyleme

Hedef 11. Verilen bir problem durumunu çözebilme

Kazanımlar

1. Problemin ne olduğunu söyleme

2. Probleme çeşitli çözüm yollarlı önerme( söyleme)

3. Çözüm yolları içinden en uygunlarını seçme

4. Seçilen çözüm yollarını deneme

5. En uygun çözüm yoluna gerekçeleriyle karar verme

Hedef 12. Dili etkili bir şekilde kullanabilme

Kazanımlar

1. Sözcükleri farklı yapıda sözel ürünler oluşturacak şekilde kullanma ( bilmece, tekerleme, şiir, öykü, şarkı vb.)

Hedef 13. Sesleri ayırt edebilme

Kazanımlar

1. Verilen sesin kaynağını söyleme ( sesin ait olduğu nesne, varlık, olay vb.)

2. Verilen sese benzer sesler çıkartma

3. Belirli durumlarda kendi sesini uygun kullanma

Hiç yorum yok: